Regulamin

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://parkingpyrzowice.pl udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

Dane kontaktowe Usługodawcy:

- telefon: +48 502 244 010,

- adres e-mail: info@parkingpyrzowice.pl.

§1. Definicje

 1. Serwis internetowy (Serwis) - serwis internetowy dostępny pod adresem https://parkingpyrzowice.pl.
 2. Usługodawca – „PRO-CAR SP. Z O.O.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyrzowicach pod adresem ul. Blokowa 23, 31-752 Kraków, NIP: 6783149401, REGON: 122994300, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490433, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5.000 zł.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronach Serwisu.
 5. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy rezerwacji z Usługodawcą.
 6. Umowa rezerwacji - umowa zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu w przedmiocie rezerwacji miejsca parkingowego na czas określony.
 7. Formularz rezerwacji – formularz dostępny na stronach Serwisu internetowego umożliwiający złożenie rezerwacji.
 8. Parking – parking udostępniony przez Usługodawcę, zlokalizowany obok stacji BP przy lotnisku Katowice-Pyrzowice.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają w szczególności na:
  • umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, w tym do oferty, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych na stronach Serwisu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,
  • umożliwieniu dokonania rezerwacji miejsca parkingowego poprzez Formularz rezerwacji.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  • dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Realizacja usługi dostępu do Serwisu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na urządzeniu końcowym Użytkownika treści zawartych na stronach Serwisu i ulega zakończeniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu.

§4 Rezerwacja

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługę rezerwacji miejsca parkingowego na Parkingu.
 2. W celu dokonania rezerwacji miejsca parkingowego Użytkownik wypełnia Formularz rezerwacji podając w szczególności: dane dotyczące terminu przyjazdu oraz odjazdu z parkingu (data oraz godzina), ilość pojazdów, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz preferowany sposób płatności za parkowanie pojazdu. Dodatkowo Użytkownik potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Prawidłowo wypełniony Formularz rezerwacji Użytkownik przesyła Usługodawcy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij” umieszczonego pod Formularzem rezerwacji.
 4. Wysokość odpłatności za dokonanie rezerwacji określona jest w Cenniku znajdującym się w Serwisie (https://parkingpyrzowice.pl/cennik). Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT (23%).
 5. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności za dokonanie rezerwacji:
  • płatność gotówką w momencie przyjazdu na Parking,
  • płatność przelewem online w momencie dokonania rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU.
 6. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracji, Usługodawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie rezerwacji. W momencie potwierdzenia rezerwacji pomiędzy stronami zawierana jest umowa o rezerwację miejsca parkingowego.
 7. W następstwie dokonania rezerwacji Usługodawca gwarantuje Użytkownikowi dostępność miejsca parkingowego w okresie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji (z zastrzeżeniem ust 10). Użytkownik z chwilą wjazdu na Parking zawiera z Usługodawcą umowę o korzystanie z miejsca parkingowego zgodnie z regulaminem tego Parkingu.
 8. Opłata za rezerwację miejsca parkingowego dokonana w momencie rezerwacji zostaje zaliczona na poczet opłat z tytułu umowy o korzystanie z miejsca parkingowego - tj. na poczet korzystania przez Użytkownika z miejsca parkingowego, którego dotyczy rezerwacja. Jeżeli czas korzystania z miejsca parkingowego nie przekroczy okresu rezerwacji to Użytkownik nie będzie zobowiązany do dokonywania dodatkowych opłat z tytułu korzystania z miejsca parkingowego.
 9. Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na wykonanie przez Usługodawcę świadczonej usługi w pełni tj. dokonanie rezerwacji miejsca parkingowego dla Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż z chwilą wykonania przez Usługodawcę świadczonej usługi, traci on prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże Użytkownik na zasadach określonych w ust. 10 może dokonać zmiany lub anulowania rezerwacji.
 10. Użytkownik posiada prawo do zmiany terminu rezerwacji lub odwołania rezerwacji nie później niż przed terminem przyjazdu wskazanym w pierwotnej rezerwacji. Odwołanie rezerwacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim skutkuje zwrotem na rzecz Użytkownika pełnej płatności o ile została uiszczona przed odwołaniem rezerwacji.
 11. Brak przyjazdu Użytkownika na Parking w terminie 12 godzin od terminu wskazanego w rezerwacji lub odwołanie rezerwacji po przekroczeniu terminu określonego w ust. 10 skutkuje anulowaniem rezerwacji bez możliwości otrzymania zwrotu uprzednio dokonanej płatności.
 12. Przekroczenie przez Użytkownika czasu parkowania pojazdu ponad określony w rezerwacji skutkuje obciążeniem Użytkownika opłatą za dodatkowy czas parkowania zgodnie z aktualnym cennikiem Usługodawcy.

§5. Zasady korzystania z Parkingu

 1. Parking czynny jest 24 godziny przez 7 dni tygodnia
 2. Parking parkingiem strzeżonym.
 3. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo zatrzymać się przy obsłudze parkingu oraz pobrać kwit parkingowy. Pobrany kwit parkingowy należy zachować i przedstawić go przy wyjeździe obsłudze parkingu.
 4. W następstwie zawarcia umowy z Usługodawcą przedmiotem przechowania jest wyłącznie sam samochód oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenie fabryczne.
 5. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
 6. Przed pozostawieniem pojazdu osoba oddająca go na parking ma obowiązek udostępnić obsłudze parkingu pojazd celem oględzin i stwierdzenia ewentualnych defektów, które pojazd posiadał już w momencie przyjazdu na parking. Ponadto osoba oddająca pojazd na parking winna okazać zabezpieczenia pojazdu oraz dowód rejestracyjny (na żądanie) i zgłosić: wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym oraz dodatkowe wyposażenie zewnętrzne (np. antena, kołpaki, wycieraczki, reflektory przeciwmgielne itp.).
 7. W przypadku zgubienia kwitu parkingowego pojazd może wyjechać z parkingu wyłącznie po okazaniu obsłudze parkingu przez kierującego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości.
 8. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę odbierającą pojazd bez kwitu parkingowego, pracownik parkingu ma obowiązek powiadomić policję.
 9. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez użytkownika pojazdu dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.
 10. Pojazd może pozostawać na parkingu wyłącznie celem jego parkowania. Bez zgody kierownika parkingu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej z pojazdu, dokonywania napraw pojazdów, ich mycia itp. czynności.
 11. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe lub innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Na terenie parkingu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Osobom w stanie nietrzeźwym lub których stan wskazuje na spożycie alkoholu obsługa parkingu może odmówić przyjęcia na parking lub wydania z parkingu pojazdu.
 13. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa drogowego.
 14. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie Parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.
 15. Usługodawca jest upoważnione do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego paragrafu.
 17. Roszczenia dotyczące szkód powstałych na parkingu strzeżonym regulowane są przez ubezpieczyciela parkingu, którego nazwę i adres można uzyskać u obsługi parkingu.
 18. Wszelkie uszkodzenia pojazdu powstałe w czasie parkowania należy zgłosić obsłudze parkingu na piśmie przed wyjazdem pod rygorem ich późniejszego nieuznania.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.
 7. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika, chyba że szerszy zakres odpowiedzialności Usługodawcy wynika z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres info@parkingpyrzowice.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub od uzupełnienia przez Użytkownika danych na wezwanie Usługodawcy.

§8. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na stronach Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Serwisu treści,
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi w Serwisie na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcę związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2022 r.

Przyjazd

Podaj datę przyjazdu
Podaj czas przyjazdu

Wyjazd

Podaj datę wyjazdu
Podaj czas wyjazdu

Samochody

Ilość samochodów
Podaj nr rejestracyjny samochodu
Cena:
Zarezerwuj